Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Revus Top 10 ml

Revus Top 10 ml
Kód zboží: 61043
DPH: 21%
Dostupnost: skladem
83
skladem
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování
Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280
P391
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské
zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Popis:
Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu je určený k ochraně brambor proti plísni bramborové a hnědé skvrnitosti listů brambor. Aplikuje se preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby, max. 3x během vegetace.

Účinná látka
difenokonazol 250 g/l, mandipropamid 250 g/l

Registrován pro:
brambory (plíseň bramborová, hnědá skvrnitost listů)

Rozsah a způsob použití:
Revus Top je postřikový systémový fungicid do brambor přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně bramboru proti plísni bramborové a hnědé skvrnitosti listů bramboru. Postřik do brambor s preventivním i léčebným (kurativním) účinkem na plíseň bramborovou.
Ošetřuje se maximálně 3x v průběhu sezóny. Interval mezi ošetřeními je pro plíseň bramborovou 7 dnů, pro hnědou skvrnitost bramborových listů 10 dnů.


Dávkování,vydatnost:
6 ml 2-6 l vody /100 m2
Balení postačí na přípravu až 10 l aplikační kapaliny

Aplikace v měsících:
V bramborách se aplikuje od vývojové fáze BBA 31 (počátek prodlužovacího růstu, cca 15 cm) do vývojové fáze BBA 91 (hlízy ještě nemají pevnou slupku)..

Ochranná lhůta:
3 dny
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.