Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Zdravé jablko Plus - souprava

Zdravé jablko Plus - souprava
Kód zboží: 335
DPH: 21%
Dostupnost: 3-5 dnů
239
3-5 dnů
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Souprava dvou fungicidů (Bellis a Scala) na ošetření jabloní proti strupovitosti, padlí a proti skládkovým chorobám jádrovin.

Účinná látka:
Bellis - boskalid, pyraklostrobin
Scala - pyrimethanil

Registrován pro:
jádroviny - strupovitost a padlí jabloní
jádroviny - skládkové choroby

Rozsah a způsob použití:
Bellis - fungicidní přípravek proti houbovým chorobám jádrovin.Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Účinná látka pyraklostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Scala - fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé než mají klasické fungicidy. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2-3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI selhávají

Dávkování a vydatnost:
ošetření - zelené poupě (Scala 10 g / 10 l)
ošetření - růžové poupě (Bellis 8 g / 10 l)
ošetření - květ (Scala 10 g / 10 l)
ošetření - plůdek do velikosti lískového ořechu (Bellis 8 g / 10 l)
ošetření - 30 dní sklizní (Bellis 8 g / 10 l = proti skládkovým chorobám)
souprava na 10 l aplikační kapaliny / ošetření

Aplikace v měsících:
dle růstových fází

Ochranná lhůta:
7 dní


klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.