Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Zdravá meruňka - souprava

Zdravá meruňka - souprava
Kód zboží: 65010
DPH: 21%
Dostupnost: 3-5 dnů
109
3-5 dnů
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Souprava dvou přípravků ( Signum a Champion 50 WG) pro ošetření meruněk proti moniliové spále a k ochraně květů meruněk.

Účinná látka:
Signum - boskalid, pyraklostrobin
Champion 50 WG - hydroxid měďnatý

Registrován pro:
meruňka
moniliová spála
ochrana květů meruněk proti mrazu

Rozsah a způsob použití:
Signum - fungicidní přípravek proti moniliové spále,působí systémově, vykazuje preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.
Champion 50 WG - fungicidní přípravek k ochraně květů meruněk proti mrazu,hydroxidměďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.
1. ošetření: Champion 50 WG. Aplikujte 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy.
2. ošetření: Signum. Aplikujte při počátku kvetení.
3. ošetření: Signum. Aplikujte při dokvétání.

Dávkování a vydatnost:
souprava je vždy na 5 l aplikační kapaliny / ošetření

Aplikace v měsících:
3,4,5,

Ochranná lhůta:
není

klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.