Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Zdravá jahoda - souprava

Zdravá jahoda - souprava
Kód zboží: 64571
DPH: 21%
Dostupnost: 3-5 dnů
133
3-5 dnů
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranný oděv/ochranné rukavice/ochranné brýle/ obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a
životní prostředí

Popis:
Souprava dvou přípravků ( Switch a Harmonie Plod) pro ošetření jahodníků proti plísni šedá a bohatou úrodu jahod.

Účinná látka:
Switch - cyprodinil, fludioxonyl
Harmonie Plod - P (fosfor) 9, K (draslík) 19

Registrován pro:
jahodník
plíseň šedá
podpora tvorby květů a plod = vysoká úroda

Rozsah a způsob použití:
SWITCH je kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem obsahující dvě účinné látky: cyprodinil a fludioxonil. Cyprodinil inhibuje biosyntézu aminokyselin. Do rostliny proniká velice rychle prostřednictvím listů již v průběhu 2 hodin po ošetření. Po uplynutí této doby nemůže již být účinná látka smyta deštěm. V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně směrem k novým přírůstkům a translaminárně.
Harmonie Plod - kapalné ES hnojivo fosforečno-draselný, koncentrát na výživů listů jahodníků a dalších plodin. Obsahuje fosfor a draslík ve formě plně přijatelné listy. Přispívá ke správnému rozvoji kořenového systému a plodů, ovlivňuje zlepšení vodního hospodářství rostlin. Použitý na podzim na ozimých kulturách zvyšuje mrazuvzdornost.

Dávkování a vydatnost:
1. ošetření: Harmonie Plod - pro dodání živin, bohaté nasazení květů. Aplikujte vždy před květem, postřikem nebo zálivkou (neaplikovat na květ).
2. ošetření: Switch - proti plísni šedé. Aplikujte na začátku kvetení.
3. ošetření: Switch - proti plísni šedé. Aplikujte na konci kvetení.
4. ošetření: Harmonie Plod - pro dodání živin, bohaté nasazení plodů. Aplikujte po odkvětu zálivkou (neaplikovat na květ)
souprava je vždy na 2-2,5 l aplikační kapaliny / ošetření

Aplikace v měsících:
4,5,6

Ochranná lhůta:


klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.