Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Totalex natur premium 100 ml

Totalex natur premium 100 ml
Kód zboží: 65356
DPH: 21%
Dostupnost: skladem 3 ks
264
skladem 3 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Herbicid Totalex Natur Premium je přírodní likvidátor mechu a plevele.Herbicidní kontaktní postřik na hubení jednoletých dvouděložných plevelů a mechů v okrasných rostlinách. Ekologický postřik na plevel. Přípravek nesmí zasáhnout zelené části ošetřovaných rostlin a dřevin. Neobsahuje glyfosáty.
Přípravek Totalex Natur Premium působí kontaktně, plevel odumře do 2 - 3 hodin po aplikaci kvůli dehydrataci. Přípravek nehubí kořeny, protože nepůsobí systémově.

Účinná látka:
kyselina pelargonová 500g/l

Registrován pro:
Cesty a místa se stromy: mechy.
Okrasné dřeviny: plevele.


Rozsah a způsob použití:
Plevele/mechy musejí být aktivně rostoucí, a při aplikaci suché. Maximální výška plevelů je 10 cm. Aplikujte při teplotě min. 15 ?C. Nepoužívat v trávnících. Hubí veškerou zelenou vegetaci.
Citlivé plevele: jitrocel, křídlatka, pampeliška, ptačinec, rozrazily, pryskyřník plazivý, proso seté, bršlice kozí noha, přeslička rolní, starček obecný, pcháč rolní, laskavec, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, heřmánek, bažanka roční, lilek černý, svlačec rolní (rané stádium)
Méně citlivé plevele: bér zelený, jílek vytrvalý, kakosty

Dávkování a vydatnost:
mechy: 180 ml/100 m2; 2-5 l vody/100 m2; 2x (na jaře a na podzim)
plevele: 225 ml/100m2; 2-5 l vody/ 100 m2; 4x za rok, interval mezi aplikacemi 14-28 dní
na 1,4 - 1,7 l aplikační kapaliny

Aplikace v měsících:
4,5,6,7,8,9

Ochranná lhůta:

klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.