Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Topas 100 EC 50 ml

Topas 100 EC 50 ml
Kód zboží: 282
DPH: 21%
Dostupnost: skladem
256
skladem
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
TOPAS 100 EC je systemicky působící fungicid s výrazným účinkem proti pravému padlí v různých kulturách.

Účinná látka:
penkonazol 100g/l

Registrován pro:
jádroviny (padlí a strupovitost)
réva (padlí)
angrešt, černý rybíz (americké padlí)
okurka, paprika, rajče, tykvovitá zelenina (padlí)
jahodník (padlí)
celkový přehled v záložce POUŽITÍ nebo v záložce PŘÍLOHY - ETIKETA

Rozsah a způsob použití:
Je systemicky působící fungicid s výrazným účinkem proti pravému padlí. Proniká do rostliny prostřednictvím listů do 24 hodin po aplikaci. Po tého době nemůže dojít ke smytí deštěm. V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně – směrem k novým přírůstkům. Penkonazole působí především na mycelium, respective hyfy. Použití je jak preventivní, tak i kurativní.
Postřikem max. 2x za rok,postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu.

Dávkování a vydatnost:
Angrešt, Americké padlí agreštové - Aplikujte preventivně. Max. 2x za rok. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů. 5 ml / 10 l vody
Baklažán, Padlí - Skleníky. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 10 dnů. 5 ml / 5 l / 100 m2
Cuketa, Padlí -Skleníky. Max. 2x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 10 dnů. 5 ml / 5 l / 100 m2
Černý rybíz, Americké padlí agreštové - Aplikujte preventivně. Max. 2x za rok. Interval mezi aplikacemi je 7 dnů. 5 ml / 10 l vody
Jádroviny, Padlí - Padlí jabloňové. Aplikujte preventivně od začátku vegetace a dále pak v průběhu celé sezóny, dle infekčního tlaku. Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 10 dnů. 5 ml / 10 l vody
Jádroviny, Strupovitost - Max. 3x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi je 10 dnů. 5 ml / 10 l vody
Jahoda, Padlí - Pole, skleníky. Max. 2x za vegetaci. Interval mezi aplikacemi 10 dnů. 5 ml / 5 l / 100 m2
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.