Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

STOP SLIM 500 g

STOP SLIM 500 g
Kód zboží: 67223
DPH: 21%
Dostupnost: momentálně nedostupné
99
momentálně nedostupné
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

STOP SLIM je fosforečné hnojivo s obsahem vápníku a hořčíku. Díky vhodně zvoleným přísadám a využitelné formě umožňuje snížit populaci plže na zahradách a v trávnících. STOP SLIM je unikátní přípravek pro vaši zahradu - kombinace 3 v 1, kdy v jedné aplikaci dodáte zahradě a plodinám důležité stopové prvky, regeneraci a zároveň ji ochráníte před všude přítomnými plžy.

Přednosti STOP SLIM:
- Dodává fosfor, důležitá látka při kvetení a tvorbě plodů
- Zlepšuje celkový vzhled a stav rostlin
- Omezuje výskyt slimáků

Doporučené dávkování:
1. Primárně jako fosforečné hnojivo s vápníkem a hořčíkem v dávce 10 g/m2
2. Dále jako bariéra proti pronikání plžů v dávce 15 g/m

STOP SLIM jako bariéru neaplikujeme za deště, sníží se tím účinnost hnojiva. Jako bariéra funguje nejlépe, pokud jsou hnojivé granule na pozemku. Hnojivo funguje jako zábrana do té doby, dokud se granule nerozpustí. Doporučené dávkování je pouze orientační, vždy je nutné dbát na aktuální potřebu rostlin.

HNOJIVO ES
Obohacený superfosfát, směsné hnojivo, typ: 2b
Víceúčelové okamžitě působící fosforečné hnojivo s obsahem vápníku a hořčíku.
Chemické a fyzikální vlastnosti: 40% - celkový oxid fosforečný P2O5 (obsahuje: 25% P2O5 rozpustný v neutrálním citrátu amonném, 23,5 % P2O5 rozpustný ve vodě). (42% oxid vápenatý CaO rozpustný ve vodě, 17% oxid hořečnatý MgO rozpustný ve vodě).
Přípravek není prostředkem na ochranu rostlin ani biocidním přípravkem.

Skladování: Skladujte v uzavřených originálních obalech odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Varování:
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal do náležitě označených nádob na odpad v souladu s národními předpisy.

Doba použitelnosti: 5 let od data výroby při dodržení způsobu skladování, v původních neporušených obalech.

Obsah balení: 500 g, ošetří až 70 m2
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.