Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Proti americkému padlí 2 x 2 g (Discus)

Proti americkému padlí 2 x 2 g (Discus)
Kód zboží: 64516
DPH: 21%
Dostupnost: skladem
106
skladem
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Postřikový fungicidní přípravek k ošetření angreštu proti americkému padlí. Účinek přípravku (Discus) je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž je zabráněno sporulaci a klíčení spór. V závislosti na škodlivém organismu a termínu aplikace vykazuje protektivní, kurativní a eradikativní účinek. Přípravek je z míst a dopadu rozváděn po povrchu rostliny, takže posléze vytvoří ochrannou vrstvu. Přípravek je plně selektivní v jakékoli růstové fázi.

Účinná látka
Kresoxim-methyl 500 g/kg (50 % hmot.)

Registrován pro:
Angrešt (americké padlí)

Rozsah a způsob použití:
Postřikem výhradně preventivně jednou před květem a dvakrát po odkvětu angreštu.

Dávkování, vydatnost:
Angrešt (americké padlí angreštové) 2 g / 10 l vody - aplikujeme preventivně 1x před květem a 2x po odkvětu v intervalu 10-14 dnů (max. 3x za vegetaci) v měsících (4,5), OL=14

Aplikace v měsících:
Duben - Květen

Ochtanná lhůta:
14 dní
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.