Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Protect Home 140 g, nástraha proti mravencům

Protect Home 140 g, nástraha proti mravencům
Kód zboží: 01400
DPH: 21%
Dostupnost: momentálně nedostupné
90
momentálně nedostupné
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal do autorizovaného zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.
EUH 208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.

Popis:
Granulovaná nástraha proti mravencům v budovách a jejich blízkém okolí. Hubí všechny druhy mravenců přicházejících do budov zvenku a žijících v jejich blízkosti (na balkonech, terasách, příjezdových cestách, chodnících a pěšinách). Působí okamžitě a dlouhodobě, k úplnému biocidnímu efektu dochází po 48 hodinách od aplikace.

Účinná látka
S-metopren - 0,75 g/kg , Permethrin - 2,5 g/kg , Cypermethrin - 2,5 g/kg, Piperonylbutoxide- 7,5 g/kg
Obsahuje také benzoesandenatonium – látku chránicí před náhodným požitím.

Registrován pro:
Mravenec

Rozsah a způsob použití:
Granulovanou nástrahu umísťujeme do míst výskytu mravenců. Ta je následně mravenci roznášená do hnízd kde působí dlouhodobě až dojde k vyhubení všech mravenců.
Neaplikujte do záhonů zeleniny, ovoce a jiných plodin určených pro konzumaci.

Dávkování, vydatnost:
10 g přípravku na 1 m2 plochy, kde žijí mravenci nebo na 1 hnízdo mravenců.

Aplikace v měsících:
Březen - Říjen

Ochtanná lhůta:
Dle příbalového letáku.
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.