Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Nissorun 10 WP 2 x 3,5 g, LO

Nissorun 10 WP 2 x 3,5 g, LO
Kód zboží: 454_1
DPH: 21%
Dostupnost: skladem 73 ks
74
skladem 73 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovany jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Insekticidní akaricidní přípravek pro hubení svilušek v jádrovinách, jahodnících, okrasnéch rostlinách nebo v zelenině.

Účinná látka:
hexythiazox 100 g/kg

Registrován pro:
jabloň, hrušen (sviluška ovocná, chmelová)
jahodník (sviluška chmelová)
paprika, rajčata, okurka, cuketa, meloun (sviluška chmelová)
okrasné rostliny nebo dřeviny (sviluška chmelová)
réva vinná (sviluška chmelová)
rybíz, andrešt, maliník, ostružník, aj. (sviluška chmelová)

Způsob použití:
Jedná se o selektivní kontaktní akaricid, který se vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje. Zasažené svilušky kladou sterilní vajíčka, ze kterých se již nelíhne další generace. Přípravek se vyznačuje silným translaminačním účinkem, tzn. že proniká velice rychle listy a hubí uvedená vývojová stadia škůdce na horních i spodních stranách.
Postřikem celé rostliny,ošetření prováděje na začátku výskytu škůdců.Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Dávkování,vydatnost:
Angrešt, Svilušky - Po sklizni. Sviluška ovocná, chmelová. Na počátku výskytu. Max. 1x za aplikaci. 10 g / 10 l
Jabloň, Svilušky - Sviluška ovocná, chmelová. Při výskytu. Max. 1x za vegetaci. 2 g / 2 l vody
Jahoda, Svilušky - Sviluška chmelová. Na počátku výskytu. Venkovní prostory, skleníky. Max. 1x aplikace za vegetaci. 2 g / 2 l vody
Meloun, Svilušky - Meloun, meloun vodní ve skleníku. Sviluška chmelová. Na počátku výskytu. Max. 1x za aplikaci. 8 g / 10 l / 100 m2
Okrasné rostliny, Svilušky - Sviluška ovocná, chmelová. Při zjištění výskytu. Max. 1x za vegetaci. 2 g / 2,5 l vody
Okurka, Svilušky - Okurka, okurka nakládačka ve skleníku. Sviluška chmelová. Na počátku výskytu. Max. 1x za aplikaci. 8 g / 10 l / 100 m2
Paprika, Svilušky - Ve skleníku. Sviluška chmelová. Na počátku výskytu. Max. 1x za aplikaci. 8 g / 10 l / 100 m2
Réva vinná, Svilušky - Sviluška ovocná, chmelová. Na počátku výskytu. Max. 2x za aplikaci. Interval mezi aplikacemi je 30 dnů. 8 g / 10 l / 100 m2
Rajče, Svilušky - Ve skleníku. Sviluška chmelová. Na počátku výskytu. Max. 1x za aplikaci. 10 g / 10 l / 100 m2
Hrušeň, Svilušky - Sviluška ovocná, chmelová. Při výskytu. Max. 1x za vegetaci. 2 g / 2 l vody

Aplikace v měsících:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,dle plodiny

Ochranná lhůta:
3 - 28 dní

klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.