Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Karate Zeon 5 SC 5 ml

Karate Zeon 5 SC 5 ml
Kód zboží: 481
DPH: 21%
Dostupnost: skladem > 100 ks
57
skladem > 100 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu k hubení savého a žravého hmyzu.

Účinná látka:
lambda-cyhalothrin 50 g/l (4,8 %)

Registrován pro:
brambory (mšice, mandelinka bramborová)
jabloně (obaleči, podkopníčci)
jahodník (květopas jadhoníkový)
okrasné rostliny (mšice, třásněnky, housenky, brouci, ploštice)
rajčata ve skleníku (molice skleníková, mandelinka bramborová)
réva vinná (obaleč)

Rozsah a způsob použití:
Pyrethroidní nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům jako kontaktní jed s výraznou účinností. Dále má velmi dobrou účinnost na savý hmyz. Pokud se přípravek použije pro časnou jarní aplikaci, má výrazné vedlejší účinky na svilušky .Má repelentní účinek. Přípravek dobře působí při nízkých teplotách do 20 – 25 C.Při vysokých teplotách účinnost klesá.
Postřikem celé rostliny od začátku výskytu,max. 1 x za vegetaci.
Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Dávkování a vydatnost:
Okrasné rostliny, Brouci - OL=3. 3 ml / 10 l / 100 m2
Brambor, Mšice - Zákaz vstupu 3 dny. 3 ml / 2-6 l / 100 m2
Brambor, Mandelinka bramborová - 1,5 ml / 3-6 l / 100 m2
Jabloň, Obaleč jablečný,Podkopníčci - Aplikujte podle signalizace. Max. 1x za vegetaci. 1 ml /10 l
Jádroviny, Housenky - Aplikujte před květem. Max. 1x za vegetaci. 0,5 ml / 10 l P
Jahoda, Květopas jahodníkový - Aplikujte před květem. Max. 1x za vegetaci. 2 ml / 2-6 l / 100 m2
Okrasné rostliny, Housenky,Ploštice ,Třásněnky - - Max. 1x za vegetaci. 3 ml / 10 l
Peckoviny, Housenky Max. 1x za vegetaci. 0,5 ml / 10 l Postřik 5
Rajčata, Mandelinka bramborová -1,5 ml / 10 l
Rajčata, Molice skleníková - OL=7. Max. 1x za vegetaci. 2,5 ml / 10 l
Réva vinná, Obaleči - Aplikujte podle signalizace. Max. 1x za vegetaci. 1,5 ml / 10 l
na 10 - 100 l aplikační kapaliny
Aplikace v měsících:
4,5,6,7,8,9,okras.rostliny celoročně

Ochranná lhůta:
3-28 dní dle plodiny

klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.