Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Jablko Zahrady Čech - sada

Jablko Zahrady Čech - sada
Kód zboží: 334
DPH: 21%
Dostupnost: skladem
219
skladem
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Popis:
Souprava je určena pro celoroční fungicidní ošetření jabloní proti strupovitosti a padlí.

Účinná látka:
Topas ,Merpan, Dithane

Registrován pro:
proti strupovitosti a padlí u jabloňí

Rozsah a způsob použití:
Jablko Zahrady Čech je kombinovaný fungicid vysoce účinný proti různým druhům padlí a strupovitosti u jabloní.
Postřikem celé rostliny max. 3x za vegetaci.


Dávkování a vydatnost:
Jabloň / Padlí jabloně 70 / 5 ml / 10 l vody
Jabloň / Strupovitost jabloně 70 / 5 g / 3,3 l vody
Balení poslouží k přípravě 4 x 10 litrů aplikační kapaliny.

Aplikace v měsících:
4,5,6,7,8,9,10

Ochranná lhůta:
OL-14 - 28 dní
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.