Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Garlon new 100 ml, LO

Garlon new 100 ml, LO
Kód zboží: 57086_1
DPH: 21%
Dostupnost: skladem 13 ks
152
skladem 13 ks
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek GARLON New je širokospektrální systémový arboricid (hubení dřevin) a herbicid (hubení plevelů) obsahující dvě účinné látky, a , ze skupiny pyridinů, který bezprostředně po aplikaci proniká do rostlin přes listy, lodyhy i borku dřevin, případně přímo do cévních svazků, je-li aplikován na čerstvou řeznou plochu pařezů, případně do záseků v kmeni stromů. Účinná látka je po aplikaci rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravku na plevele a buřeň je patrný již za několik hodin po aplikaci.
Lokálním nátěrem (bodová aplikace) nebo plošným postřikemoptimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu.Výhonky polodřevin a dřevin nesmějí být vyšší jak 1 m,výhonky vyšší než 1 m se musí posekat a ošetřit později.
Při podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiní a kopřivy.

Popis:
Selektivní herbicid k hubení nežádoucích dřevin, dvouděložných plevelů a k potlačení pařezové výmladnosti

Registrován pro:
trávníky
louky a pastivny
zemědělská půda dočasně neobdělávaná
orná půda
smrk, jedle
pařezy

Účinná látka:
triklopyr 60 g/l, fluroxypyr 20 g/l

Dávkování a vydatnost:
Louky a pastviny, Nežádoucí dřeviny - OL=14. Lokální aplikace 20-30 ml / 1 l vod
Louky a pastviny, Plevele dvouděložné - OL=14. Lokální aplikace 20-30 ml / 1 l vody
Pařez, Potlačení pařezové výmladnosti - Nátěr 300 ml / 1 l vody
Půda, Plevele dvouděložné - Zemědělská půda dočasně neobdělávaná. Postřik plošný 80 ml / 2-5 l vody / 100 m2e
Půda, Nežádoucí dřeviny - Zemědělská půda dočasně neobdělávaná. Postřik plošný 80 ml / 2-5 l vody / 100 m2
Půda, Nežádoucí dřeviny - Zemědělská půda dočasně neobdělávaná - lokální aplikace. Nebo orná půda - lokální aplikace. 20-30 ml / 1 l vody
Půda, Plevele dvouděložné - Zemědělská půda dočasně neobdělávaná - lokální aplikace. Nebo orná půda - lokální aplikace. 20-30 ml / 1 l vody
Trávník, Nežádoucí dřeviny - OL=14. Lokální aplikace 20-30 ml / 1 l vody
Trávník, Plevele dvouděložné - OL=14. Lokální aplikace 20-30 ml / 1 l vody
na 1,25 l aplikační kapaliny

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Aplikace v měsících:
4, 5, 6, 7, 8, 9

Ochranná lhůta:
14 dní

Dodavatel: LOVELA Terezín
Obsah balení: 100 ml
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.