Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

BROS - měkká návnada na myši a pot. 150 g

BROS - měkká návnada na myši a pot. 150 g
Kód zboží: 01002
DPH: 21%
Dostupnost: skladem
62
skladem
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpadP102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.P270 Nejíst, nepít a nekouřit při používání tohoto výrobku.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad

Popis:
Deratizační přípravek ve formě pasty proti myším, krysám a jiným hlodavcům.

Účinná látka:
0029g/kg (0,0029 %) bromadiolon

Registrován pro:
Hubení potkana a myši domácí v domácnostech a komunální oblasti.

Rozsah a způsob použití:
Přípravek nevybalujte z papírových sáčků. Hlodavec si sáčky sám rozkouše.
Přípravek aplikujte v komerčních deratizačních staničkách, zabezpečených proti neoprávněné manipulaci a staničky umístěte pouze na místa, kde byl zjištěn výskyt hlodavců. Před aplikací přípravku odstraňte, pokud to je možné, všechny zdroje potravy hlodavců, nebo zdroje potravy podle možností zredukujte. Deratizační staničky umístěte do blízkosti nor, cestiček hlodavců a na místa, kde hledají potravu. Přípravek je určen k používání v uzavřených prostorách a v jejich bezprostředním okolí.

Dávkování a vydatnost:
Myš domácí: 60 g nástrahy v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se myši vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu - vystačí na 12 - 23 m podlahové plochy
Potkan a krysa: 100 g nástrahy v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se potkani a krysy vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu - vystačí na 7 - 14 m podlahové plochy

Aplikace v měsících:
Dle výskytu hlodavců

Ochranná lhůta:
není
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.