Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Arcade 880 EC 100 ml, LO

Arcade 880 EC 100 ml, LO
Kód zboží: 61046_2
DPH: 21%
Dostupnost: skladem
172
skladem
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpúečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obal a obsah předáním oprávněné osobě.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidskézdraví a životní prostředí.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje prosulfokarb. Může vyvolat alergickou reakci.

Popis:
Přípravek k hubení plevelů v bramborách před vzejitím nebo časně po vzejití plevelů.

Účinná látka:
prosulfokarb, metribuzin

Registrován pro:
brambory (dvouděložné jednoleté plevele, ježatka kuří noha)

Rozsah a způsob použití:
Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Účinná látka metribuzin je systemický neonikotinoid. Je přijímán prostřednictvím kořenů a také listů, je akropetálně transportován xylémem. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Na povrchu vytvoří film, který brání růstu plevelů.
postřikem na půdu (po zasetí)
v době před vzejitím rostlin (ideální doba aplikace) nebo po vzejití s max. výškou natí do 10 cm
postřik provádějte max. 1x za vegetaci
postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Dávkování a vydatnost:
Brambor, Ježatka kuří noha - OL=AT. Před vzejitím a po vzejitím brambor (max. do prvního prvého listu), před vzejitím a po vzejitím plevelů (max. ve fázi 2 listů). Ideální je aplikace před vzejitím bramborů i plevelů. Max. 1x za vegetaci. 40-50 ml / 2-4 l / 100 m2 Postřik
aktuální aplikace
Brambor, Plevele dvouděložné - OL=AT. Před vzejitím a po vzejitím brambor (max. do prvního prvého listu), před vzejitím a po vzejitím plevelů (max. ve fázi 2 pravých listů). Ideální je aplikace před vzejitím bramborů i plevelů. Max. 1x za vegetaci
8 l aplikační kapaliny na 200 m2

Aplikace v měsících:
3,4

Ochranná lhůta:
0
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.