Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Acrobat MZ WG 5 x 50 g, AO

Acrobat MZ WG 5 x 50 g, AO
Kód zboží: 56959_1
DPH: 21%
Dostupnost: 3-5 dnů
404
3-5 dnů
+-ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování
Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Fungicidní přípravek k ochraně proti peronospóře révy, plísni bramborové na bramborách a rajčatech, plísni okurkové na okurkách a plísni cibulové na cibuli.
Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem.

Účinná látka:
dimethomorf 90 g/kg, mankcozeb 600 g/kg

Registrován pro:
brambory (plíseň bramborová)
réva vinná (plíseň révová)
rajče, okurka (plíseň bramborová
okurka (plíseň okurková)
cibule (plíseň cibulová)

Rozsah a způsob použití:
- preventivně postřikem
- postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
- přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)
- začátek ošetřování se provádí nejpozději při objevení prvních příznaků

Dávkování,vydatnost:
Cibule, Plíseň cibulová - OL=14. Aplikovat max. 3x za sezónu. 10 g / 1,5-3 l vody / 50 m2 Postřik 6,7
Réva vinná, Plíseň révová - OL=28. Aplikovat max. 4x za sezónu. 10 g / 4 l vody Postřik 5,6,7
Brambor, Plíseň bramborová - OL=7. Aplikovat max. 8x za sezónu. 10 g / 1,5-3 l vody / 50 m2 Postřik 6,7
Okurka, Plíseň okurková - OL=3. Okurka skleníková. Aplikovat max. 3x za sezónu. 10 g / 5 l vody Postřik 6,7
Rajčata, Plíseň bramborová - OL=3. Rajče skleníkové. Aplikovat max. 3x za sezónu. 10 g /5 l vody Postřik 6,7
Rajčata, Plíseň bramborová - OL=3. Rajče polní. Aplikovat
5 x 50 g přípravku stačí k přípravě cca 37,5 – 125 l aplikační kapaliny

Aplikace v měsících:
5,6,7

Ochranná lhůta:
3 – 28 dní podle typu rostliny
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.