Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Proti plísním (Acrobat) 3 x 20 g

Proti plísním (Acrobat) 3 x 20 g
Kód zboží: 64570
DPH: 21%
Dostupnost: 3-5 dnů
127
3-5 dnů
-+
ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování
Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Popis:
Fungicidní přípravek k ochraně proti peronospóře révy, plísni bramborové na bramborách a rajčatech, plísni okurkové na okurkách a plísni cibulové na cibuli.
Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem ve formě prášku.

Účinná látka
dimethomorf 90 g/kg, mankcozeb 600 g/kg

Registrován pro:
brambory (plíseň bramborová)
réva vinná (plíseň révová)
rajče, okurka (plíseň bramborová
okurka (plíseň okurková)
cibule (plíseň cibulová)

Rozsah a způsob použití:Dávkování, vydatnost:Aplikace v měsících:Ochtanná lhůta:

klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.