Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Kuprikol 50 10 g, LO

Kuprikol 50 10 g, LO
Kód zboží: 290_2
DPH: 21%
Dostupnost: 3-5 dnů
21
3-5 dnů
+-ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Popis:
Fungicidní přípravek Kuprikol je použitelný na celou řadu houbových chorob. Nejčastěji se Kuprikolem ošetřují brambory, cibule, rajčata, okurky, ovocné i jehličnaté stromy.

Účinná látka:
oxichlorid měďnatý 840 g/kg

Registrován pro:
broskvoň
fazol
jabloně, hrušně
réva vinná
rajče
zelenina tykvovitá
brambory
meruňka
slivoň


Rozsah a způsob použití:
Jelikož se přípravek Kuprikol 50 dodává ve formě smáčitelného prášku je nutné ho před aplikací připravit do formy aplikační kapaliny. Nejdříve se odvážené množství přípravku rozmíchá v menším množství vody na řídkou kaši, která se vlije do schváleného typu postřikovače naplněného do poloviny vodou. Kaše se ve vodě rozmíchá a nádrž postřikovače se doplní vodou do předepsaného objemu. Vždy je nutné si připravit pouze takové množství aplikační kapaliny, které bude jednorázově spotřebováno! Důležité je při aplikaci přípravku roztok obsahující přípravek Kuprikol neustále promíchávat. Pro míchání aplikační kapaliny ani pro aplikaci nesmí být použity železné nádoby ani nádoby z bílého plechu.

Dávkování a vydatnost:
Brambor, Plíseň bramborová - 10 g / 1-1,25 l vody / 20-25m2
Broskvoň, Kadeřavost listů - Max. 1x za vegetaci. 10 g / 2 l vody
Hrušeň, Bakteriální spála - 2 / rok. 10 g / 5-10 l vody
Jabloň, Bakteriální spála - . 10 g / 10-20 l vody
Jádroviny, Bakteriální spála - J 10 g / 3,3 l vody
Meruňka, Korové nekrózy - 10 g / 2-3,3 l vody
Rajčata, Čerň rajčatová - 10 g / 1,25-1,4 l vody / 25-29m2
Réva vinná, Plíseň révová - 10 g / 2 l vody
Rajčata, Plíseň bramborová - 10 g / 1,25-1,4 l vody / 25-29m2
Rajčata, Septorióza - 10 g / 1,25-1,4 l vody / 25-29m2
Tykvovitá zelenina, Plíseň okurková - 10 g / 2-4 l vody / 20-40 m2
na 1 - 4 l aplikační kapaliny

Aplikace v měsících:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Ochranná lhůta:
7 - 35 dní dle plodiny
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.