Kategorie zboží
Plantae (https://www.plantae.cz/)
«

Keeper zahrada 50 ml

Keeper zahrada 50 ml
Kód zboží: 63201
DPH: 21%
Dostupnost: skladem
159
skladem
+-ks
Dotaz ke zboží

Popis zboží


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí:

Signální slovo:Varování:
Údaje o nebezpečnosti:Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Popis:
Totální herbicid pro hubení plevelů nebo pro zabránění klíčení semen plevelů v půdě. Působí až po dobu 3 měsíců.

Účinná látka:
diflufenikan, glyfosát

Registrován pro:
nezpevněné plochy (cesty, chodníky, aj.)
nezpevněné cestičky kolem okrasných keřů a stromů

Rozsah a způsob použití:
Neselektivní (totální) listový a půdní herbicid, který působí na již vzrostlé plevele včetně jejich kořenů a rovněž brání vzcházení plevelných semen. Zabezpečuje ochranu proti jednoleným a víceletým plevelům jako jsou trávy, pcháče, merlíky, heřmánky, kopřivy, jitrocele, řebříčky a další. Vysoce vzrostlé plevele nemusí být zcela odstraněny. První účinky jsou patrné po 7 dnech a k úplnému uhynutí dojde do 28 dnů. Působí až po dobu 3 měsíců.
Aplikuje postřikem na vzešlé plevele (postemergentně), optimálně ve fázi 6 až 8 listů.
Ošetřované plevele mají být v plném růstu.
Působí na již vzrostlé plevele a rovněž brání vzcházení plevelných semen.
Přípravek nelze použít k ošetření nepropustných povrchů (beton, dlažba, asfalt …), kde by došlo ke stékání.
Přípravek lze aplikovat na stejné ploše maximálně 1x za rok.
Při aplikaci nesmí být zasaženy sousední kulturní rostliny včetně trávníků, pokud je nechceme likvidovat
Takto ošetřené plochy se nemohou osévat plodinami po dobu 6 měsíců
Ped setím nebo sázením je třeba pozemek důkladně přerýt
Neaplikujte kolem porostů hortenzií a růží

Dávkování a vydatnost:
Nezemědělská půda, Nežádoucí vegetace - (vstup člověka, zvířat na ošetřený pozemek). Likvidace nežádoucí vegetace na nezpevněných plochách (cesty, chodníky, kolem okrasnch keřů a stromů). . Aplikujte na vzešlé plevele ve fázi 6-8 listů. 4,5 ml / 0,5 l / 10 m2

Aplikace v měsících:
3,4,5,6,7,8,9,10

Ochranná lhůta:
OL 1 den
klasická verze mobilní verze © 2018 Plantae.cz, Všechna práva vyhrazena., Zahrada, SEO e-shopu Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.